Проектът

Основна цел: Насърчаване на социалното включване и предоставяне на равни възможности за спорт

Настоящият проект реализира горепосочената цел, като се фокусира върху следните четири специфични цели:

1. Създаване на европейска мрежа между университетите в областта на научните изследвания, както и създаване на мрежа между националните спортни федерации, организациите, спортните клубове, както и Европейската асоциация по лека атлетика за разработване на насоки при подготовката на младите спортисти.

2. Разработване, внедряване, оценка и разпространение на програма за интервенция, която комбинира практически обучения с последваща онлайн програма за обучение. Програмата ще се прилага в спортните занимания със студенти със затлъстяване или със специални потребности в различните европейски лекоатлетически клубове.

3. Осигуряване на обстоен преглед на съществуващите насоки и изследвания по отношение на студентите със специални потребности, който ще бъде достъпен като документ с отворен достъп чрез уебсайта на проекта.

4. Разпространение на резултатите от проекта чрез различни информационни канали, за да се информират местните, регионалните, националните и европейските власти по въпроса за осигуряването на равен достъп до масовия спорт.