Καλωσόρισμα

Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο ρόλος της άσκησης του σώματος είναι σημαντικός για τη διατήρηση και τη βελτίωση του σωματικού βάρους καθώς και για τη γενική βελτίωση της υγείας. Στον φοιτητικό πληθυσμό, λόγω των πολλών ωρών και πολυετών σπουδών για την απόκτηση γνώσεων, έχει παρατηρηθεί σωματική αδράνεια, υιοθέτηση κακών διατροφικών συνηθειών και λανθασμένη στάση της καθημερινής ζωής.

Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει σε δραματική αύξηση της παχυσαρκίας στις μεγάλες ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες δείχνουν ότι τα τελευταία 20 χρόνια στην Αμερική σημειώθηκε απότομη μείωση της σωματικής δραστηριότητας και αύξηση του μέσου δείκτη μάζας σώματος (BMI), ενώ η πρόσληψη θερμίδων παρέμεινε σταθερή.

Οι ερευνητές, μεταξύ άλλων, θεωρούν ότι η μείωση της φυσικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου σε εθνικό επίπεδο, ιδίως μεταξύ των ενήλικων ατόμων (18-39 ετών), μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ανοδική τάση των ποσοστών παχυσαρκίας.

Επίσης, μια άλλη ομάδα φοιτητών (άτομα με αναπηρίες) βρίσκονται στα περισσότερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης αποκλεισμένα από το κοινό αθλητισμό, καθώς δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση αυτών των αθλημάτων.

Για αυτούς τους λόγους, συνιστάται σε αθλητικές ομοσπονδίες/αθλητικά σωματεία/αθλητικά κέντρα να αναπτύσσουν κατευθυντήριες γραμμές, μοντέλα και κανόνες ορθής πρακτικής εστιάζοντας στο μαζικό αθλητισμό και την εκπαίδευση των φοιτητών/εκπαιδευτών/συλλόγων για την πρόληψη του αθλητικού αποκλεισμού των φοιτητών με ειδικές ανάγκες. Επιπρόσθετα, η δικτύωση των Πανεπιστημίων και των εθνικών φορέων σε αυτά τα ζητήματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενθαρρύνεται.

Το έργο θα αναπτύξει και θα αξιολογήσει αυτά τα μοντέλα σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες παρέχοντας υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη.