Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του έργου θα περιλαμβάνουν τρεις εκτεταμένες φάσεις: (1) Προετοιμασία, (2) Υλοποίηση, (3) Αξιολόγηση και Διάχυση αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια της Φάσης 1, θα αναπτύξουμε και θα ελέγξουμε πιλοτικά την παρέμβαση, η οποία θα βασίζεται στις σύγχρονες γνώσεις των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών και θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά και βιωματικά στοιχεία. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα ξεκινήσει ένας ιστότοπος με όλες τις πληροφορίες σχετικά με το έργο και θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Κατά τη Φάση 2, η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε περίπου 140 φοιτητές (20 ανά χώρα, 10 άτομα με αναπηρία και 10 παχύσαρκους) ηλικίας 18-40 ετών, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, καταγωγής, οικονομικών ή άλλων κοινωνικών κριτηρίων. Οι φοιτητές από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: υπέρβαροι και παχύσαρκοι φοιτητές (παρέμβαση), φοιτητές με αναπηρίες (παρέμβαση), άνδρες και γυναίκες με κανονικό βάρος (ομάδα ελέγχου). Τέλος, κατά τη Φάση 3, θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, και τα αποτελέσματα του έργου θα διαχυθούν.

Τα πακέτα εργασίας του έργου περιγράφονται στον Πίνακα 1 και περιγράφονται λεπτομερέστερα παρακάτω.

 

Πακέτα εργασίας

Περιγραφή

Φάση (-εις

Μήνες

Υπεύθυνος

Συμμετέχοντες

WP1

Διαχείριση και συντονισμός έργου

Όλες

M1-M36

P1

WP2

Ανάπτυξη και εφαρμογή Ευρωπαϊκού διαδικτύου και ιστοσελίδας

Διάχυση

M1-M36

P1

Όλοι

WP3

Συλλογή δεδομένων

Προετοιμασία

M2-M5

P5

Όλοι

WP4

Ανάπτυξη κατευθυντήριων μοντέλων μαζικού αθλητισμού

Υλοποίηση

M6-M11

P2

Όλοι

WP5

Παρέμβαση φυσικής δραστηριότητας

Υλοποίηση

M12-M29

P8

Όλοι

WP6

Εκπαιδευτικά μαθήματα και πρακτικές ενότητες

Διάχυση

M30-M36

P6

Όλοι

WP7

Προώθηση και ανάπτυξη των δράσεων ενημέρωσης

Υλοποίηση

M30-M36

P11

Όλοι

WP8

Επικοινωνία – Διάχυση

Διάχυση

M18-M36

P1

Όλοι

WP9

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

M1-M36

P10

Όλοι